Terms and conditions of use

นโยบายการคืนสินค้า เฉพาะสินค้าที่สั่งซื้อผ่าน www.healthstoryshop.com

     ท่านสามารถขอเปลี่ยนสินค้า อย่างมีเงื่อนไข ภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้านั้น

     สินค้าที่ท่านส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่สภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดแตกหัก และไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน พร้อมใบเสร็จรับเงิน/กำกับภาษี หนังสือคู่มือ ใบรับประกันคุณภาพที่ยังไม่ได้กรอก และ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

     สินค้ากลุ่มเครื่องใช้สำนักงานที่ใช้ไฟฟ้า (Office Machine) ต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้ผลิตว่า มีความผิดพลาดในด้านการผลิตเท่านั้นจึงสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ สาขาจะแจ้งผลการตรวจสอบจากผู้ผลิตให้ทราบภายใน 14 วัน
การคืนเงินค่าสินค้ามี 2 วิธี คือ
1.
หากท่านชำระค่าสินค้าโดยวิธีโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ วิธีอื่นที่ไม่ใช่การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บริษัทจะคืนเงินค่าสินค้าให้กับท่านด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี ที่ชื่อบัญชีตรงกับชื่อของผู้ที่สั่งซื้อเท่านั้น ขั้นตอนการคืนเงินจะได้รับการดำเนินการภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านคืนสินค้าเรียบร้อยแล้ว
2.
หากท่านชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต บริษัทจะคืนเงินค่าสินค้าให้กับท่านผ่านบัตรเครดิต ตามหมายเลขที่ได้ใช้ในการสั่งซื้อในคราวนั้นเท่านั้น ขั้นตอนการคืนเงินจะได้รับการดำเนินการภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านคืนสินค้าเรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งนี้ การได้รับเงินคืนผ่านทางวงเงินบัตรเครดิตของท่าน ยังขึ้นอยู่กับรอบระยะเวลาบัญชีของบัตรเครดิตของท่านด้วย

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน ค่าห่อของขวัญ ค่าหีบห่อพิเศษ ค่าติดตั้งและ ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ ไม่สามารถขอคืนเงินได้